m K/MUI i t «ester Eind oktober komen de ouders ten. Een setje kerstkaarten 8 i Hiervan komt f3,— ten goede1 Wij hopen dat we op uw steun Vastelaoves-verieëneging "UT DARTELE VEULEN" Draaiboek Vastelaovend Geachte leden, Wij nodigen u en uw partner uit voor gehouden wordt op zaal AGENDA: Veulenseweg 49 Veulen aanvang Opening door de voorzitter. Notulen vorige vergadering. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Jan Thissen en Lam Verhoeven. Beide stellen zich 4 jaar herkiesbaar vergadering ven bij 't bestuur. 4) Data nieuwe sei 5) Vlooienmarkt 6) Vorstenhal 7) Ingekomenstukken en Mededelingen 8) Rondvraag 9) Sluiting afloop is er gelegenheid de contributie te betalen bij de pem uw komst. Ook nieuwe leden kunnen zich opgeven voor de vergadering. Wat doet de Vastelaoves-vereëneging in uw dorp.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 34