Samenwerking in en tussen parochies Leunen - Veulen en Reide .Xü VIJF CLUSTERS BINNEN EEN STERK DEKENAAT. Het is bijzonder verheugend, dat ons dekenaat een sterker positie heeft gekregen; zowel organisatorisch als ook in de bevoegdheden. Omdat dit dekenaat, een overkoepeling is van alle Venray se parochies is dit logisch van groot belang. Het dekenaat voorziet nu in vier communi catie kanalen tussen het bisdom en de parochies; 1) De Deken, is een direkte verbinding en communicatieiussen het bisdom en de parochies. Het ondersteunt de samenwerkingsverbanden, bij het aanvullen van de pastoraal en het vermogenbeheer. En is de voor zitter van de nu volgende drie nieuwe adviesorganen. 2) Klein dekenaat bestuur; een werkorgaan met zeggingschap over financiën en adviesrecht in pastorale zaken. Bestaande uit; priesters en\ leken, die voor vier jaar worden benoemd. Zij worden door het zit tend bestuur aan het bisdom voor benoeming voorgedragen. 3. Een groter dekenale raad; die adviseert in pastorale zaken. Be staande uit priesters en\of leken, die door de parochies worden gekozen. 4. Een pastoraal beraad, waaraan iedereen deel kan nemen, die met een benoeming van de bisschop in het dekenaat werkzaam is; priesters, diakens, parochie-assistenten en katechisten. Meri heeft hierover vanaf februari 1998 gestudeerd, overlegt, en getoetst, en is uiteindelijk tot dit resultaat gekomen. Zo is er dan ook een nieuw diocesaan reglement voor het dekenaat gekomen. Opnieuw weer een opbouwend element, dat de parochie tot een levende leef- en geloof gemeenschap tracht te maken. Bouwstenen voor kerk, waarbinnen steeds sterker de nadruk komt te liggen op, een gezamelijke betrokkenheid, inzet, en verantwoordelijkheid. Binnen ons sterk dekenaat Venray, kun nen parochies op basis van vrijwilligheid veel aspecten van de pastorale zorg inbrengen, op elkaar afstemmen en gezamenlijk verder ontwikkelen. Samenwerking in dekenaal verband is wel enigszins geinstitutionaliseerd, Maar berust toch vooral op instemming en overtuiging. De dekenale or ganen kunnen parochies geen direkte besluiten opleggen af afdwingen, maar kunnen een enorme sterke inpuls zijn voor het goed functioneren van de afzonderlijke parochies en de clusters, ("diaken)

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 25