openbaar karakter, die voldoet aan de nieuwste wet telijke eisen en waarin natuur en milieuvriendelijke elementen gezichtsbepalend zijn. Dat er nu zo'n prachtige nieuwe speelgelegenheid is gecreëerd in het centrum van ons dorp is vooral te i t danken aan de inzet van talloze vrij willigers, die be langeloos hun vrije tijd opofferden voor de Leunse schooljeugd. Ook het bedrijfsleven liet zich niet onbetuigd. De volgendebedrijven hebben, middels donaties mee gewerkt aan de herinrichting van onze speelplaats: Air Venti, Gommans schildersbedrijf, v. Gorp auto bedrijf, Fa Interpolis, Ms Automatisering BV, Kusters steenhandel, Litjens loonbedrijf, Manders machines, Pijpers aannemersbedrijf, - AdmihMstfa* tie/BelastingadvBuro Reintjes, Uitgaanscentrum de Steeg, Gebr. Thijssen veehandel Ook de dorpsraad, de gemeente Venray institutio nele fondsen en diverse particulieren leverden finan ciële bijdragen. Inmiddels wordt er zowel onder als buiten schooltijd druk gebruik gemaakt van deze speelgelegenheid. Momenteel is de eerste fase van het herinrichtings plan (de bovenbouwspeelplaats) afgerond en dat is reden genoeg om een grandioos openingsfeest op touw te zetten. Dat gaat gebeuren op 24 september om 18.00 u. Ër is. die avond een kunstmarkt en er vinden talloze andere kunstzinnige activiteiten plaats, waaraan kinderen,, ouders en personeel van de school deelnemen. Ener ,j 'j 1 is plenty muziek, hapjes en drankjes. Iedereen die de Leunse basisschooljeügd een warm hart toedraagt is hierbij mtgenodigd, Waar? Op de Meent natuurlijk. De officiële opening is om 19.00 u. De opbrengst van de avond is bestemd voor de tweede fase van het herinrichtingsplan (de onder bouwspeelplaats). De eerste werkzaamheden daaraan zijn al gestart.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 16