LEUKEN Dorpsraad Aan alle inwoners van Leunen. Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare dorpsraadvergadering welke gehouden wordt op maandag 20 september 1999 om 20.00 uur in gemeen schapshuis De Brink (kleine vergaderzaal). De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 1.Opening; 2. Vaststelling van de notulen en actielijst van 19 juli 1999; 3. Inge komen stukken en mededelingen; 4. Verslag diverse afgevaardigden; 5. Stand van zaken nieuw uitbreidingsplan 6. Wijk- en dorpenfonds 7. Afscheid Frank Comelissen ai verkiezing nieuwe penningmeester 8. Rondvraag en 9. Sluiting. Onder agendapunt 7 nemen wij als dorpsraad afscheid van Frank Comelissen. Frank is enkele jaren lid van onze dorpsraad geweest, waarbij hij de functie van penningmeester heeft vervuld. Doordat Frank buiten Leunen gaat wonen, heeft hij helaas zijn lidmaatschap van de dorpsraad moeten opzeggen. Via deze weg wil ik Frank namens de Leunse gemeenschap van harte bedanken voor zijn ge toonde inzet. Wijk- en dorpenfonds De gemeente Venray heeft ook voor het jaar 2000 een som geld gestort in het wijk- en dorpenfonds. Met gelden uit het wijk- en dorpenfonds worden projecten gefinancierd die een bijdrage leveren aan de versterking van het woon-, werk-, en leefklimaat van een dorp of wijk. Elke Leunse vereniging of instelling die een project op het oog heeft dat wellicht voldoet aan de criteria van het wijk- en dor penfonds, kan een dergelijk project indienen bij het secretariaat van de dorpsraad. De dorpsraad verzamelt de ingediende projecten en stuurt deze, voorzien van een advies, door naar het dorpsradenoverleg. Het dorpsradenoverleg beoordeelt de ingezonden projecten en geeft een eindadvies aan de gemeente, die uiteindelijk hierover beslist. Voor nadere informatie over de criteria van het wijk- en dorpenfonds en over de vorm en inhoud van in te dienen projecten kan men terecht bij het secretariaat van de dorpsraad. Secretaris Dorpsraad Leunen Ton Smets 589315).

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 14