FEEST VAN DEKEN LOONEH Door een vergissing is verleden week niets in "Leunen deze week" gekomen over het ko jarig Priesterfeest van de Deken. Daardoor is de collecte van verleden zondag wel wat tegengeval len. Het Was 230.— Het is bestemd voor de Venrayse missio- narissénr. Voor wie verleden zondag niet op de collecte had ge rekend en vöor dit doel nog iets wil geven, staat nu a.s. zater dag en zondag een offerblok gereed, voor in de kerk. VERENIGINGSNIEUWS 13 jaar '"t KnSlleke" Leunen Op de onlangs gehouden algemene vergadering van "*t KnSlleke" werd P. v.d. Sterren met Algemene stemmen tot voorzitter ge kozen, terwijl j. Loenen als penningmeester zal gaan fungeren. Er werd besloten, de jeugdcarnavalsvereniging, welke oorspron kelijk een eigen bestuur had, thans onder te brengen bij de car navalsvereniging "'t KnSlleke", waarbij J. Gommans als besfcuurs- afgevaardigdezich zal inzetten voor de jeugdcarnaval. Met algemene stemmen werd besloten de kontributie te stellen op 2.50 dit met het oog op de steeds stijgende kosten. Traditiegetrouw zal ook dit jaar de billardklub een voetbal wedstrijd spelen tegen een elftal geformeerd uit de Raad van Ellef, terwijl verder een carnavalsavond voor de bejaarden van Leunen - Veulen - Heide zal plaats hebben in het gemeenschaps.- huis te Leunen, waaraan zullen meewerken enkele buutereedners, terwijl de carnavalsvereniging "Het Dartele Veulen", en de car navalsvereniging "*t KnSlleke" akte de precense zullen geven. J. van Mejjel stelde zich ook dit jaar beschikbaar om de orga nisatie van dé optocht op zich te nemen, alsmede de zorg voor het vormen van een jury, welke de optocht naar zijn verschil lende hoedanigheden zal moeten beoordelen. De sekretaris P. Beckers gaf in zijn financieel jaarverslag een gespecificeerd overzicht van de baten en lasten, waarvan het resultatenoverzicht een batig saldo aangaf van 237.39 Tot zover de algemene jaarvergadering. Voor zaterdag 6/2-1971 staat op het programma een huis-aan-huis rondgang, waaraan de Raad van Ellef zal meewerken. De carnavalsvereniging heeft als vaste punten wederom opgeno men de carnavalsviering van de jeugd in Leunen, de feestavond voor bejaarden, alsmede diverse andere aktiviteiten, waarvan d de kosten aan prijsstijgingen onderhevig zijn, temeer omdat de be langstelling hiervoor steeds toeneemt.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3